XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi, zmierzające do otwarcia umysłów i używać ich odpowiednio do okoliczności.

Jan Amos Komeński (1592—1670)

I
Misja

Od wielu lat nasza Szkoła znajduje się w czołówce warszawskich liceów. W praktyce oznacza to, iż w wyniku rekrutacji do Szkoły dostają się uczniowie zdolni i bardzo zdolni. Naszym zadaniem jest pogłębienie i poszerzenie płaszczyzn ich zainteresowań, a także inspiracja do rozwoju osobistego i złożenie nowej oferty kreatywnego działania. Uważamy, że oprócz ważnego i docenianego rozwoju intelektualnego należy kłaść nacisk na rozwój artystyczny, ruchowy, społeczny i emocjonalny. Staramy się, aby nasze liceum było miejscem, gdzie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze każdy uczeń będzie mógł budować pozytywne poczucie własnej wartości, kształtując umiejętności życiowe, sprzyjające realizowaniu możliwości i osiąganiu sukcesów.

II
Definicja ucznia uzdolnionego

Przyjęliśmy definicję uczniów uzdolnionych wg S. Marlanda. Uczniowie uzdolnieni to tacy, „ którzy przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług lub zajęć niedostarczanych przez standardową szkołę .”

Definicja ta implikuje poszerzanie oferty niestandardowych działań wspierających rozwój naszych uczniów. Taka też jest idea programu, aby odwołując się do dotychczasowych skutecznych doświadczeń, pracować nad nowymi, twórczymi rozwiązaniami, które zwiększą efektywność uczenia się wielu uczniów.

III
Cele programu

IV
Uczestnicy programu

Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, uczniowie, Samorząd Uczniowski, rodzice i Koordynatorem programu w szkole i odpowiedzialnym za ewaluację jest powołany w listopadzie 2009 r. sześcioosobowy zespół nauczycieli.

Zadania szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych (SZWU)

Zadania lidera zespołu

Instytucje wspierające:

V
Działania w ramach programu

Dla ogółu uczniów przyjmujemy następującą praktykę postępowania:

  1. obserwacja uzdolnień uczniów; wnioski w sprawie objęcia postępowaniem kwalifikacyjnym mogą składać zarówno nauczyciele, uczniowie (w sprawie swojej lub innych), jak i rodzice,
  2. kierowanie wniosków do lidera SZWU, który konsultuje się z fachowcami w danej dziedzinie (zwykle odpowiednimi nauczycielami, także przedmiotów artystycznych lub wf-u) i wspólnie dokonują wstępnej kwalifikacji, zaliczając wątpliwości na korzyść kandydata,
  3. w przypadku pozytywnej wstępnej oceny przeprowadzają dokładną diagnozę wewnątrzszkolną lub w poradni ds. uczniów uzdolnionych, rozważają ustalenie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, a dalej postępują zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów; w innym przypadku wniosek pozostaje u lidera SZWU do ponownego rozpatrzenia w następnym semestrze , wówczas uwzględnia się wszelkie nowe okoliczności,
  4. uczeń zawsze jest szczegółowo informowany o swojej sytuacji.

Ponadto prowadzi się specjalną procedurę obejmującą uczniów klas pierwszych:

Przeglądy semestralne winny być wykorzystane przez nauczycieli, w tym opiekuna olimpiady, opiekuna ipn/itn i wychowawcę do analizy.

Rejestrowanie i ocenianie postępów ucznia zdolnego

Odbywa się poprzez prowadzenie przez ucznia portfolio, które staje się dokumentem potwierdzającym jego szczególne zainteresowania i sukcesy. Portfolio może być brane pod uwagę w systemie nagradzania uczniów, ubieganiu się o stypendia np. Rady Rodziców czy Fundacji Liceum im . T. Czackiego

Portfolio może istnieć w formie tradycyjnej /teczka sukcesów/ lub elektronicznej. Zachęcamy wszystkich uczniów do tworzenia takiej formy dokumentacji własnych dokonań.

Inne działania podejmowane na rzecz uczniów uzdolnionych

Sposoby motywowania i nagradzania uczniów uzdolnionych

Ocena systemu i procedury sprawdzające

Program winien funkcjonować przynajmniej trzy lata.

Prowadzona winna być ewaluacja i coroczne podsumowanie efektów. Ewentualne zmiany mogą być wprowadzone do programu po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Liceum.

Nauczyciele dbają o upowszechnienie wiedzy o zakresie wymagań ze swoich przedmiotów – tak aby uczniowie umieli określić, czy ich zdolności i wiedza wykraczają poza określone standardy.

Wychowawcy przynajmniej dwa razy w semestrze uzyskują informacje na temat działalności i sukcesów swoich podopiecznych i przestawiają je na spotkaniach zespołów wychowawczych, wraz z zaleceniami do dalszej pracy.

Warszawa, luty 2010 r.